1.  Niniejszy  regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie II edycja konkuru Wybitna Polka w Belgii – Joteyka. Konkurs im. Jozefy Joteyko, organizowany po raz pierwszy w 2016 roku w Brukseli. Nagroda (statuetka) będzie nosić nazwę „Joteyka”.

 1. Organizatorem Konkursu jest Brukselski Klub Polek ASBL (BeKaP) wraz z Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven – Daskalia VZW oraz przy współpracy Network Pl.
 1. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polek w Belgii, promocja kobiet oraz prezentacja osiągnięć Polek w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Konkurs ten ma również za zadanie integrację Polonii poprzez konstruowanie platformy organizacji i stowarzyszeń oraz upowszechnianie wiedzy o udziale Polek w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym w dawnej i współczesnej Europie.
 1. Nagrodą jest statuetka. Statuetka nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
 1. Nagroda jest przyznawana jednej Polce mieszkającej na terenie Królestwa Belgii, która odniosła znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, kultury lub działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz kobiet i ich równouprawnienia w społeczeństwie.
 1. Kandydatami mogą być pełnoletnie obywatelki polskie lub polskiego pochodzenia zamieszkałe na terenie Królestwa Belgii.
 1. Kandydatami nie mogą być pracowniczki polskich placówek dyplomatycznych.
 1. Kandydatkami nie mogą być również laureatki poprzednich konkursów.
 1. Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać osoby prywatne, instytucje, organizacje i stowarzyszenia a także organizatorzy Konkursu. Każde zgłoszenie musi zawierać prezentację kandydatki, jej życiorys oraz udokumentowane osiągnięcia w konkretnej dziedzinie.
 1. Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy Rue Francois Gay 166, 1150 Bruxelles lub na adres mejlowy info@nagroda-joteyka.be
 1. Organizator wybiera kapitułę w liczbie 9 osób, z czego trzy reprezentujące Bekap ASBL (członkinie Zarządu lub zwykle członkinie), trzy osoby zapraszane przez Organizatora z organizacji partnerskich oraz trzy ekspertki niezależne. Przewodnicząca w II Edycji Konkursu Kapituły jest prezeska BeKaPu Aneta Górnicka-Boratynska.
 1. Kapituła rozpatruje wszystkie kandydatury.
 1. Jej prace i obrady mają charakter tajny.
 1. Decyzje Kapituły są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącej. Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu ani odwołaniu.
 1. Konkurs zostanie ogłoszony 30 stycznia 2017 roku. Zgłaszanie Kandydatek upływa 30 kwietnia 2017.
 1. Ogłoszenie Laureatki odbędzie się 22 czerwca 2017 roku podczas uroczystej gali w Salonach Ambasady RP w Brukseli.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 1. Przesłane dokumenty nie są zwracane nadawcom.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

 

Kapituła II edycji Nagrody dla wybitnej Polki – Joteyka

Przewodnicząca: Aneta Górnicka-Boratyńska (Bekap)

2 członkinie stowarzyszenia Brukselski Klub Polek (Bekap)

2 członkinie Stowarzyszenia Daskalia-CKiJP vzw.

Przedstawicielka stowarzyszenia Network PL

Ekspertki niezależne:

 • Anna Ciborowska, pianistka, dyrektorka konkursu „The voice of Polonia”
 • Grażyna Plebanek, pisarka
 • Beata Pokorska, redaktorka naczelna „Gazetki”