1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie IV edycja konkursu Wybitna Polka w Belgii – Joteyka. Konkurs im. Józefy Joteyko organizowany po raz pierwszy w 2016 roku w Brukseli. Nagroda (statuetka) nosi nazwę „Joteyka”
 1. Organizatorami Konkursu są Brukselski Klub Polek ASBL (BeKaP) wraz z Centrum Kultury i Języka Polskiego-Daskalia VZW przy współpracy Network Pl.
 1. Honorowy Patronat nad IV Edycją Konkursu Wybitna Polka w Belgii – Joteyka objął Jego Ekscelencja Ambasador Artur Orzechowski.
 1. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polek w Belgii, promocja kobiet oraz prezentacja osiągnięć Polek w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Konkurs ten ma również za zadanie integrację Polonii poprzez konstruowanie platformy organizacji i stowarzyszeń oraz upowszechnianie wiedzy o udziale Polek w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym w dawnej i współczesnej Europie.
 1. Nagrodą jest statuetka. Statuetka nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
 1. Nagroda jest przyznawana jednej Polce mieszkającej na terenie Królestwa Belgii, która odniosła znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, kultury lub działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz kobiet i ich równouprawnienia w społeczeństwie.
 1. Kandydatkami mogą być pełnoletnie obywatelki polskie lub polskiego pochodzenia zamieszkałe na terenie Królestwa Belgii.
 1. Kandydatkami nie mogą być pracowniczki polskich placówek dyplomatycznych.
 1. Kandydatkami nie mogą być również laureatki poprzednich edycji konkursu JOTEYKA.
 1. Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać osoby prywatne, instytucje, organizacje i stowarzyszenia a także organizatorzy Konkursu. Każde zgłoszenie musi zawierać prezentację kandydatki, jej życiorys oraz udokumentowane osiągnięcia w konkretnej dziedzinie.
 1. Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy Rue François Gay 166, 1150 Bruxelles lub na adres mejlowy info@nagroda-joteyka.be.
 1. Organizatorzy wybierają kapitułę w liczbie 9 osób, z czego trzy reprezentujące Bekap ASBL (członkinie Zarządu lub zwykle członkinie), trzy osoby z organizacji partnerskich oraz trzy ekspertki niezależne.  Przewodniczącą Kapituły IV edycji konkursu jest prezeska BeKaPu Aneta Górnicka-Boratynska.
 1. Kapituła rozpatruje wszystkie kandydatury.
 1. Jej prace i obrady mają charakter tajny.
 1. Decyzje Kapituły są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącej.
 1. Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu ani odwołaniu.
 1. Konkurs zostanie ogłoszony 1 września 2019 roku. Zgłaszanie Kandydatek upływa 30 września 2018.
 1. Wyłonienie Laureatki i wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 10 października 2019 roku w salonach Ambasady RP w Brukseli.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 1. Przesłane dokumenty nie są zwracane nadawcom.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.